نام کاربری کلمه عبور
All right reserved to Artiman © 2016 - 2017
Visit Us at : www.artimantech.com

پوکت+فی فی

تور پوکت+فی فی

تور تایلند زمستان ( 5 شب پوکت -2 شب جزیره فی فی ) امارات

اعتبار تور از 29 , آذر , 1395 تا تاریخ 24 , اسفند , 1395

پاتایا + بانکوک

تور پاتایا + بانکوک

تور تایلند زمستان ( 4شب پاتایا 3شب بانکوک ) ماهان

اعتبار تور از 1 , دی , 1395 تا تاریخ 24 , اسفند , 1395

پوکت + پاتایا + بانکوک

تور پوکت + پاتایا + بانکوک

تایلند نوروز 96 ( 5 شب پوکت 4 شب پاتایا 2 شب بانکوک ) امارات تاریخ حرکت 30 اسفند

اعتبار تور از 19 , دی , 1395 تا تاریخ 30 , اسفند , 1395

پوکت + پاتایا + بانکوک

تور پوکت + پاتایا + بانکوک

تایلند نوروز 96 ( 4 شب پوکت 4 شب پاتایا 2 شب بانکوک ) امارات تاریخ حرگت 27 و 28 و 29 اسفند

اعتبار تور از 19 , دی , 1395 تا تاریخ 25 , اسفند , 1395

پوکت +پاتایا

تور پوکت +پاتایا

تایلند زمستان ( 4 شب پوکت 3 شب پاتایا ) ماهان

اعتبار تور از 1 , آذر , 1395 تا تاریخ 24 , اسفند , 1395

ساموئی

تور ساموئی

تور تایلند زمستان ( 7 شب ساموئی ) ماهان

اعتبار تور از 27 , آبان , 1395 تا تاریخ 24 , اسفند , 1395

پوکت +پاتایا

تور پوکت +پاتایا

تور تایلند زمستان ( 4 شب پوکت - 3 شب پاتایا ) قطر ایرویز

اعتبار تور از 1 , آبان , 1395 تا تاریخ 24 , اسفند , 1395

پوکت

تور پوکت

تور تایلند زمستان ( 7 شب و 8 روز پوکت ) قطر ایرویز

اعتبار تور از 1 , آبان , 1395 تا تاریخ 24 , اسفند , 1395

پوکت

تور پوکت

تورتایلند زمستان ( 7 شب و 8 روز پوکت ) امارات

اعتبار تور از 6 , آبان , 1395 تا تاریخ 24 , اسفند , 1395

پوکت

تور پوکت

تورتایلند زمستان ( 7 شب و 8 روز پوکت ) ماهان

اعتبار تور از 29 , آبان , 1395 تا تاریخ 25 , اسفند , 1395

پاتایا

تور پاتایا

تور تایلند زمستان ( 7 شب و 8 روز پاتایا ) ماهان

اعتبار تور از 29 , آذر , 1395 تا تاریخ 24 , اسفند , 1395

پوکت

تور پوکت

تایلند نوروز 96 ( 7 شب پوکت ) امارات تاریخ حرکت 29 و 30 اسفند

اعتبار تور از 19 , دی , 1395 تا تاریخ 25 , اسفند , 1395

پوکت + ساموئی

تور پوکت + ساموئی

تایلند نوروز 96 ( 5 شب پوکت 4 شب سامویی ) امارات تاریخ حرکت 28 اسفند

اعتبار تور از 19 , دی , 1395 تا تاریخ 25 , اسفند , 1395

پوکت + ساموئی

تور پوکت + ساموئی

تایلند زمستان ( 4 شب پوکت 3 شب سامویی ) ماهان

اعتبار تور از 29 , آبان , 1395 تا تاریخ 24 , اسفند , 1395

پوکت + ساموئی

تور پوکت + ساموئی

تور تایلند زمستان ( 4 شب پوکت - 3 شب ساموئی ) امارات

اعتبار تور از 29 , آذر , 1395 تا تاریخ 24 , اسفند , 1395

پوکت + ساموئی

تور پوکت + ساموئی

تور تایلند زمستان ( 4 شب پوکت - 3 شب ساموئی ) قطرایرویز

اعتبار تور از 29 , مهر , 1395 تا تاریخ 24 , اسفند , 1395

پوکت +بانکوک

تور پوکت +بانکوک

تور تایلند زمستان ( 4 شب پوکت-3شب بانکوک ) قطرایرویز

اعتبار تور از 1 , آبان , 1395 تا تاریخ 24 , اسفند , 1395

بانکوک

تور بانکوک

تایلند زمستان 95 ( 7 شب و 8 روز بانکوک ) ماهان

اعتبار تور از 27 , آبان , 1395 تا تاریخ 24 , اسفند , 1395

پوکت +بانکوک

تور پوکت +بانکوک

تور تایلند ( 4 شب پوکت -3 شب بانکوک ) امارات

اعتبار تور از 23 , آبان , 1395 تا تاریخ 13 , بهمن , 1395

رم-بوداپست-وین

تور رم-بوداپست-وین

تور ایتالیا - مجارستان - اتریش ( 3 شب رم - 2 شب بوداپست - 3 شب وین ) ایران ایر

اعتبار تور از 21 , آذر , 1395 تا تاریخ 29 , بهمن , 1395

پوکت +بانکوک

تور پوکت +بانکوک

تور تایلند زمستان(4 شب پوکت-3شب بانکوک)ماهان

اعتبار تور از 29 , آذر , 1395 تا تاریخ 24 , اسفند , 1395

بانکوک+هوآهین

تور بانکوک+هوآهین

تور تایلند زمستان ( 4 شب بانکوک - 3 شب هوآهین ) ماهان

اعتبار تور از 29 , آذر , 1395 تا تاریخ 24 , اسفند , 1395

پوکت +بانکوک

تور پوکت +بانکوک

تایلند نوروز 96( 4 شب پوکت 3 شب بانکوک ) قطرایرویز تاریخ حرکت 26 اسفند

اعتبار تور از 6 , دی , 1395 تا تاریخ 20 , اسفند , 1395

پوکت +بانکوک

تور پوکت +بانکوک

تایلند نوروز 96 ( 5 شب پوکت 4 شب بانکوک ) قطرایرویز تاریخ حرکت 4 فروردین

اعتبار تور از 1 , دی , 1395 تا تاریخ 25 , اسفند , 1395

اصفهان

تور اصفهان

تور اصفهان(3 شب و 4 روز)ایران ایر

اعتبار تور از 24 , آبان , 1395 تا تاریخ 26 , بهمن , 1395

کیش

تور کیش

کیش(3شب و 4 روز)کیش ایر

اعتبار تور از 24 , آبان , 1395 تا تاریخ 26 , بهمن , 1395

مشهد

تور مشهد

مشهد(3شب 4 روز) معراج

اعتبار تور از 24 , آبان , 1395 تا تاریخ 26 , بهمن , 1395

کوالالامپور - سنگاپور

تور کوالالامپور - سنگاپور

تور مالزی ( 4 شب کوالالامپور-3شب سنگاپور) اتحاد

اعتبار تور از 29 , آبان , 1395 تا تاریخ 18 , اسفند , 1395

کوالالامپور - سنگاپور

تور کوالالامپور - سنگاپور

تور مالزی نوروز 96 ( 7 شب کوالالامپور-4 شب سنگاپور ) اتحاد تاریخ حرکت 27 اسفند

اعتبار تور از 30 , آذر , 1395 تا تاریخ 20 , اسفند , 1395

کوالالامپور + پینانگ + سنگاپور

تور کوالالامپور + پینانگ + سنگاپور

تور مالزی نوروز 96( 5 شب کوالالامپور-4 شب پنانگ-2 شب سنگاپور) اتحاد تاریخ حرکت 27 اسفند

اعتبار تور از 1 , دی , 1395 تا تاریخ 20 , اسفند , 1395

سنگاپور-کوالالامپور

تور سنگاپور-کوالالامپور

تور مالزی نوروز 96 ( 3 شب سنگاپور - 6 شب کوالالامپور ) قطرایرویز تاریخ حرکت 1 فروردین

اعتبار تور از 6 , دی , 1395 تا تاریخ 20 , اسفند , 1395

کوالالامپور - سنگاپور

تور کوالالامپور - سنگاپور

مالزی نوروز 96 ( 4 شب کوالالامپور + 3 شب سنگاپور ) ماهان

اعتبار تور از 5 , دی , 1395 تا تاریخ 24 , اسفند , 1395

کوالالامپور + پینانگ + سنگاپور

تور کوالالامپور + پینانگ + سنگاپور

تور مالزی سنگاپور نوروز 96 ( 4شب کوالالامپور-3شب پینانگ-2شب سنگاپور) قطرایرویز تاریخ حرکت 30 اسفند و 4 فروردین

اعتبار تور از 15 , آذر , 1395 تا تاریخ 20 , اسفند , 1395

کوالالامپور - سنگاپور

تور کوالالامپور - سنگاپور

تور مالزی نوروز 96 ( 6شب کوالالامپور-3شب سنگاپور) قطرایرویز تاریخ حرکت 30 اسفند و 4 فروردین

اعتبار تور از 15 , آذر , 1395 تا تاریخ 20 , اسفند , 1395

کوالالامپور - پینانگ

تور کوالالامپور - پینانگ

مالزی نوروز 96 ( 4 شب کوالالامپور 3 شب پنانگ ) ماهان

اعتبار تور از 5 , دی , 1395 تا تاریخ 26 , اسفند , 1395

کوالالامپور - پینانگ

تور کوالالامپور - پینانگ

تور مالزی(4 شب کوالالامپور-3 شب پینانگ ) ماهان

اعتبار تور از 6 , آبان , 1395 تا تاریخ 2 , اسفند , 1395

کوالالامپور - لنکاوی

تور کوالالامپور - لنکاوی

تورمالزی(4شب کوالالامپور-3شب لنکاوی) ماهان

اعتبار تور از 6 , آبان , 1395 تا تاریخ 2 , اسفند , 1395

کوالالامپور

تور کوالالامپور

مالزی نوروز 96 ( 7 شب و 8 روز کوالالامپور ) ماهان

اعتبار تور از 5 , دی , 1395 تا تاریخ 26 , اسفند , 1395

بالی

تور بالی

اندونزی نوروز 96 ( 7 شب بالی ) قطرایرویز تاریخ حرکت 29 اسفند

اعتبار تور از 25 , دی , 1395 تا تاریخ 25 , اسفند , 1395

ژوهانسبورگ+سان سیتی+پیلانسبرگ+کیپ تاون

تور ژوهانسبورگ+سان سیتی+پیلانسبرگ+کیپ تاون

تور افریقا جنوبی نوروز 96 ( 12 شب و 13 روز ) ( 3شب ژوهانسبورگ 2 شب سان سیتی 2 شب جنگل 5 شب کیپ تاون ) امارات تاریخ حرکت 30 اسفند

اعتبار تور از 30 , دی , 1395 تا تاریخ 20 , اسفند , 1395

ژوهانسبورگ+سان سیتی+پیلانسبرگ+کیپ تاون

تور ژوهانسبورگ+سان سیتی+پیلانسبرگ+کیپ تاون

تور افریقا جنوبی نوروز 96 ( 12 شب و 13 روز ) ( 3شب ژوهانسبورگ 2 شب سان سیتی 2 شب جنگل 5 شب کیپ تاون ) قطر ایرویز تاریخ حرکت 30 اسفند

اعتبار تور از 30 , دی , 1395 تا تاریخ 20 , اسفند , 1395

ژوهانسبورگ+سان سیتی+پیلانسبرگ+کیپ تاون

تور ژوهانسبورگ+سان سیتی+پیلانسبرگ+کیپ تاون

افریقای جنوبی نوروز 96 ( 11شب و 12 روز ) ( 1 شب ژوهانسبورگ 2 شب سان سیتی 2 شب جنگل 2 شب ژوهانسبورگ 4 شب کیپ تاون ) امارات 27 اسفند

اعتبار تور از 5 , دی , 1395 تا تاریخ 20 , اسفند , 1395

ژوهانسبورگ+سان سیتی+پیلانسبرگ+کیپ تاون

تور ژوهانسبورگ+سان سیتی+پیلانسبرگ+کیپ تاون

تور افریقا جنوبی نوروز 96 ( 12 شب و 13 روز ) ( 1شب ژوهانسبورگ 2 شب سان سیتی 2 شب جنگل 2 شب ژوهانسبورگ 5 شب کیپ تاون ) قطر ایرویز تاریخ حرکت 29 اسفند

اعتبار تور از 3 , آذر , 1395 تا تاریخ 15 , اسفند , 1395

ژوهانسبورگ+سان سیتی+پیلانسبرگ+کیپ تاون

تور ژوهانسبورگ+سان سیتی+پیلانسبرگ+کیپ تاون

تور افریقا جنوبی نوروز 96 ( 12 شب و 13 روز ) (2 شب ژوهانسبورگ 2 شب سان سیتی 2 شب جنگل 1شب سان سیتی 5 شب کیپ تاون ) امارات تاریخ حرکت 28 اسفند

اعتبار تور از 22 , آذر , 1395 تا تاریخ 11 , اسفند , 1395

رم-پاریس

تور رم-پاریس

تور ایتالیا - فرانسه ( 3 شب رم 3 شب پاریس ) ایران ایر

اعتبار تور از 21 , آذر , 1395 تا تاریخ 13 , بهمن , 1395

سائوپائولو + ایگوآسو + ریودوژانیرو + بوزیوس

تور سائوپائولو + ایگوآسو + ریودوژانیرو + بوزیوس

برزیل 10 شب نوروز 96 ( 2شب سائوپولو + 2شب ایگواسو + 4 شب ریو دو ژانیرو + 2 شب بوزیوس ) امارات

اعتبار تور از 17 , آذر , 1395 تا تاریخ 20 , اسفند , 1395

آدرس :چهار راه جهان کودک پلاک 53

تلفن :021-88880000 فکس :021-88882348

کد پستی :. Info@Setarehvanak.com : ایمیل